Domu zdravlja Zaječar je dodeljen sertifikat o akreditaciji na tri godine od aprila 2015.godine do aprila 2018.godine 

sertifikat akreditacija dz

Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove na osnovu primene određenih standarda u određenoj oblasti zdravstvene zaštite. Akreditacijom su obihvaćene sledeće službe Doma zdravlja:  

 • Služba opšta medicina  
 • Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece  
 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena i  
 • Služba Polivalentne patronaže

Takođe su ocenjivani i standardi iz oblasti:  

 • Životne sredine  
 • Ljudskih resursa  
 • Upravljanja informacijama  
 • Rukovođenja i  
 • Upravljanja

Proces akreditacije je započeo aprila 2014.godine potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom zdravlja RS i trajao je godinu dana.

Dani akreditacije Doma zdravlja su trajali od 29.03 – 01.04.2015.godine, nakon čega su spoljni ocenjivači Agencije za akreditaciju ,na osnovu sagledavanja rada službi obuhvaćenih akreditacijom, dali svoj završni izveštaj. Izveštaj se odnosi na:  

 • glavna dostignuća i potencijal ustanove,  
 • nalaz po službama,  
 • pohvale i sugestije za unapređenje rada  
 • posebno su istaknut kontinuitet stručnog usavršavanja na nivou ustanove u organizaciji pordružnice SLD-a i UZR

U akreditacionom izveštaju sadržani su zaključci i smernice za budući rad Doma zdravlja iz oblasti unapređenja kvaliteta, bezbednosti pacijenata, unapređenje preventivnog rada, lečenju po smernicama i vodičima dobre kliničke prakse i kontinuiranu edukaciju zaposlenih.

Uprava Zdravstvenog centra i Doma zdravlja Zaječar izražava zahvalnost učesnicima timova za pripremu uslova i neophodne dokumentacije za akreditaciju, fokus grupama zaposlenih, korisnika zdravstvene zaštite i lokalne zajednice, kao i svim zaposlenima u Domu zdravlja koji su shvatili značaj akreditacije i usvojene procedure primenjuju u radu.